Generalforsamling 2014

Frejlev Vandværk

 

Referat:                            af generalforsamling

Dato:                                 torsdag d. 27. marts 2014

Deltagere:                         Bestyrelsen, samt 8 forbrugere

 

Dagsorden:                        1. Valg af dirigent            

                                        2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger regnskabet for 2013 -oggennemgår takstblade

                                        4. Indkomne forslag

                                        5. Valg til bestyrelsen iflg. vedtægterne.

                                           På valg er: Flemming Graversen og Carl Otto   Madsen

                                        6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

                                        7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

                                        8. Eventuelt

 

  1. Lasse Jensen blev enstemmigt valgt, takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

  1. Karner Nøhr indledte med en tak til leverandører, samt revisorer (Kirsten & Lasse).

      2.  KN oplyste er der er 992 forbrugere, samt 20 forbrugere under FrederikshøjVandværk med hvem der er truffet aftale om en pris på kr. 4,50 pr. m3 vandfra den 1/1 2014 og at der i 2013 var solgt ca. 111.000 m3 vand mod112.000 m3 året før.

Svindet udgør ca. 9,0%, oplyste samtidig at der i forbindelse medetableringen af fibernet var opstået en del skader.

Vandkvaliteten er god, ligesom økonomien som vil blive orienteret om under

       Der forestår et større renoveringsarbejde af Straussvej kvarteret i 2014 ogher er udfordringen at få de berørte forbrugere til at renovere deresjordledninger.

Regulativ og Beredskabsplan er under revision og i forbindelse medvandafbrydelser har varslingsystemet Blue Idea høstet megen ros fraforbrugerne.

Tilslutningbidraget er blevet forhøjet til kr. 30.000,- gældende fra01.01.2014.

En kommende diploningeniør i Miljøteknologi har på grundlag af tidligererapportfra ingeniørfirmaet NIRAS udarbejdet et projekt fordrikkevandsforsyningen iFrejlev, hvor det bl. a, fremgår at det er en godstabil vandforsyning, men der er plads til mindre forbedringer.

Endvidere blev der orienteret om: et lidt højere elforbrug på grund af denyeboringer, den nye byggemodning ved Frejlevgård,bestyrelsesmedlemmersdeltagelse i diverse kurser for vandværksdrift, samtformandens deltagelse iVandplanudvalget for Aalborg Kommune.

Endelig takkede Karner Nøhr bestyrelsen for godt og konstruktivtsamarbejde.

 

Efter enkelte kommentarer blev formandens beretning enstemmigtgodkendt.

      3. Finn Henriksen gennemgik kort regnskabet, som er tilgængelig på Vandværkets hjemmeside (www.frejlevvand.dk).

Herefter gennemgik FH takstblade.

 

Enkelte kommentarer blev drøftet, hvorefter regnskabet blev godkendt.

      4. Der var ingen indkomne forslag.

     5.Lasse Jensen forespurgte de fremmødte forbrugere om der var nogledertillede op til valg, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter de 2opstillede frabestyrelsen blev genvalgt.

     6. Lasse Jensen og Jan Rasmussen blev genvalgt.

     7. Kirsten van Leeuwen og Lasse Jensen blev genvalgt, ligesom     revisorsuppleant Hans J. Christensen.

 

     8.   Forbruger Ove Grønhøj havde observeret mangelfuld retablering ifortovsarealerne efter etablering af fiberkabel med hensyn til placering afdæksler over diverse afspærringsventiler.

            Bestyrelsen foretager snarest stikprøvekontrol og kontakter herefterBredbånd Nord.

 

På spørgsmålet blev oplyst, at afmonterede vandure var solgt.

 

Sluttelig erklærede Lasse Jensen generalforsamlingen som afsluttet ogtakkede for god ro og orden.

 

COM 30.03.2014