Bestyrelsesmøde 7/1 2014

 

Frejlev Vandværk

 

Referat:                             af bestyrelsesmøde

Dato:                                  tirsdag d. 7. januar 2014

Deltagere:                          Karner Nøhr                                             KN

                                            Flemming Gravesen                                 FG

                                            Jørn Lyngholm                                         JL

                                            Finn Henriksen                                         FH                

                                            Carl Otto Madsen (ref.)                           COM

 

Dagsorden:                        1. Referat fra sidste møde.                    

                                            2. Godkendelse af dagsorden.

                                            3. Takster for Vandværket

                                            4. Nyt fra Vandværket

                                            5. Nyt fra Kassereren

                                            6. Eventuelt.

                                           

 

 1. Referat godkendt (enkelte hængepartier tages op under de enkelte punkter).

 

 1. Dagsorden godkendt.

 

COM foreslår fast dagsorden som hermed følger:

 

 1. Referat fra sidste møde.

 2. Tekniske punkter

 3. Økonomiske punkter

 4. Gensidig orientering

 5. Eventuelt

 6. Næste møde

   

 1. Takster er godkendt ved Aalborg kommune og fremgår af vores hjemmeside.

  Med hensyn til etape 2 på Griegsvej byggemodninger er der i november 2013 fremsendt faktura på 50 % af tilslutningsbidraget, som endnu ikke er betalt. FH følger op på nævnte med bygherren.                                                                                           

   

 2. KN fremviste artikel fra Nordjyske om dårlige tal for Frejlev Vandværk. FG oplyste hertil, at grænseværdierne for nitratindhold ikke er overskredet og det nævnte i Nordjyske om pesticider er en fejl. 

                 

  FG orienterede kort om analyseoversigt fra Eurofins gældende for 2014.

   

  KN og FG orienterede om ledningsbrud på Nibevej og det blev aftalt, at en endelig afklaring af "skyldsspørgsmålet" afklares gennem NIRAS, som var rådgiver på projektet da Aalborg kommune renoverede kloakledningerne.

   

  KN iværksætter udbudsmateriale for renovering ved NIRAS.

   

  Vandure på stikledning afklares gennem NIRAS. JL henviser til standardregulativet pkt. 9.3.

   

  FG orienterede kort om elproblem i f. m. pumper. Nævnte holdes under observation gennem Bent Klitgård og om nødvendigt udskiftes pumper (ca. kr. 30.000).

   

  FG orienterede am vandspild og oplyste, at svindet i 2013 var på knap 9 % svarende til godt 10.000m3 vand, hvilket er indenfor det lovlige.

  Bestyrelsen er dog enig om at spildet er for højt og håber dette kan reduceres væsentlig i f. m. renoveringsarbejder. FG undersøger nærmere om "svindområderne".

   

 3. FH oplyste at økonomien ikke er så ringe.

  Aftaler i Jyske bank og Nordea er opsagt primo 2014.

  De seneste 3 års bogholderi for Vandværket opbevares ved KN.

   

   

 4. Renskrivelse af regulativ, beredskabsplan og vedtægter undersøges af KN for at få disse i digital form.

   

  FH ny mailadresse:fhe@dbmail.dk                  

   

  FG deltager i Driftkursus i februar måned.

           

  Næste bestyrelsesmøde er den 27. februar 2014, kl. 19.00

   

  Generalforsamling afholdes den 27. marts 2014, kl. 19.00.

  FH har aftalt regnskab klar til senest 1. marts og klar til nettet senest 13. marts

  KN har bestilt lokaler på skolen, alternativt undersøges et andet sted til afholdelse af GF, hvor faciliteterne er en anelse bedre.

             Efter mødets afholdelse er det blevet aftalt, at GF afholdes i Frejlev Kirkecenter, hvorfor

             KN aflyser de bestilte lokaler på skolen.

   07.01.14/com