Bestyrelsesmøde 5/3 2015

Frejlev Vandværk

 

Referat:af bestyrelsesmøde

Dato:torsdag d. 5. marts 2015

Deltagere:Karner Nøhr KN

Flemming Gravesen FG

Jørn Lyngholm JL

Finn Henriksen FH

Carl Otto Madsen (ref.) COM

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.

2. Griegsvej-udstykningen.

3. Nyt vedr. vandværkets økonomi/regnskab 2014.

4. Nyt vedr. vandværket - og ændring af forsyningsområde.

5. Opstart af den aftalte renovering af ledningsnet.

6. Opgaver i f. m. Generalforsamlingen.

7. Eventuelt.

8. Næste møde.

1.Referat godkendt.

2.Tilslutningsbidrag for etape II er betalt, ligesom etape IIIA.

Etape IIIB forventes påbegyndt maj/juni 2015.

Der er pt. tilsluttet 11 nye forbrugere.

Enkelte vandure er frostsprængt i vintermånederne.

Der skal muligvis etableres venstresvingsbane på gl. Nibevej ud for stamvejen til Griegsvej, hvorfor der forventes omlagt en mindre strækning af ekst. vandledning.

3.FH gennemgik kort årsrapporten (ligger på vandværkets hjemmeside), som herefter blev underskrevet.

 

4.Som aftalt på seneste bestyrelsesmøde havde FG kontaktet Aalborg Kommune med henblik på at undersøge mulighederne for en udvidelse af forsyningsområdet, så der var muligt at etablere vandforsyning til "Hundeskoven" og Tinggaards ejendom.

Nævnte havde resulteret i, at Aalborg Kommune ved skrivelse af 16. februar 2015 godkendte dette, hvilket afstedkom en del protester fra den øvrige bestyrelse, idet som FH påpegede, at det skulle være en samlet godkendelse fra bestyrelsen om denne ændring af forsyningsområdet og følgevirkningerne af dette i f. m. tilslutninger.

FG oplyste er der er aftalt mundtligt, at ejeren af Tinggaards ejendom, Allan Christensen, deltager i udgiften for anlæg af stikledningen (jordledningen).

KN undersøger regler for forbrugere i "åben land" og hvordan med tinglysning på anden ejendom for tilslutning til forbrugeren. (yderligere om bygrænse jv. takstblad).

Der er indgået aftale med Eurofins for udtagning af vandprøver i 2015.

5.KN oplyste, at Peter Wulff sammen med Svenstrup Rør og Sanitet forventer at påbegynde renoveringsarbejde efter påske 2015.

Renoveringen omfatter Rossinisvej mellem Svenstrupvej og Straussvej vest, samt Straussvej herfra og ned til Straussvej 79.

KN sørger for informationsskrivelse til de berørte forbrugere.

Der er aftalt en dekord fra NIRAS i f. m. projekteringen af udbudsmaterialet.

 

6.Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 26. marts 2015 kl. 19.00 på Frejlev skole.

KN har bestilt lokaler, samt sørger for dagsorden, vedtægter og stemmesedler.

FG indkøber øl og vand.

COM bestiller smørrebrød ved slagteren i Hasseris Bymidte.

JL afhenter smørrebrød den 26.03.2015 ca. kl. 17, samt sørger for indkøb af service.

FH sørger for takstblade og regnskab.

På valg er KN, FH og JL, hvor JL har meddelt, at han ikke ønsker genvalg.

Lasse og Kirsten har accepteret genvalg som revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen meddeler snarest forslag til opstillingsnavne for evt. suppleanter og nyvalg.

KN ønsker stikord fra den øvrige bestyrelse til formandens beretning.

Bestyrelsen mødes kl. 18.00 den 26. marts 2015.

7.Ingen bemærkninger.

8.Næste bestyrelsesmøde aftales i f. m. afholdelse af generalforsamlingen.

8.03.2015/COM