Bestyrelsesmøde 29/4-2015

Referat:                            

af bestyrelsesmøde

 

Dato:                                 

mandag d. 29. april 2015

 

Sted:

Kalmanparken 80

 

Deltagere:

Jørn Mortensen (JM)                                  

Flemming Gravesen (FG)

Morten J. Møller (MJM)

John Mandrup Nielsen (JMN)                   

Carl Otto Madsen (ref.) (COM)

 

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.             

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).

4. Status for igangværende arbejder.

5. Tilgang/afgang af andelshavere.

6. Økonomisk status (kvartalsoversigt).

7. Fastsættelse af næste møde.

8. Eventuelt.

 

1)

JMN orienterede kort om mødet med Industrivarme (Tina) og henviste til det udsendte referat heraf.

MJM og JMN havde været på rundtur med FG ,der meget entusiastisk havde fremvist Vandværk, boringer m.v.

JMN oplyste at han sammen med MJM ville udarbejde en struktur for "papirgangen", ligesom en forretningsorden for bestyrelsen.

Endelig oplyste JMN, at MJM havde fået adgang til Frejlev Vandværks hjemmeside.

 

2)

Referat godkendt.

 

3)

Ingen bemærkninger.                                                                                                                           

 

4)

FG orienterede om det igangværende arbejde på Straussvej vest. Der havde været problemer med at finde stophanen til en enkelt forbruger, hvorfor der var rekvireret assistance ved firmaet Leif Koch.

En orientering om lukning af vandet indenfor arbejdsområdet var foregået manuelt, idet for at varsle dette over Blue Idea (SMS varsel) skal dette indberettes senest kl. 14.00 dagen før via Industrivarme. Fremover vil vi gøre os i stand til at varsle direkte via Blue Idea, så vi ikke er begrænset af nogen tidsfaktor. MJM undersøger dette.

5)

FG orienterede om en forespørgsel fra Skov og Naturstyrelsen om levering af vand til "hundeskoven", samt tilsvarende fra ejeren af Duedal 55. Nævnte ejendomme er primo 2015 kommet under Frejlev Vandværks forsyningsområde.

MJM og FG undersøger nærmere herom, bl. a. under hensyntagen til tinglysning, åben land og bygrænse.

JM oplyste, at han havde modtaget en mundtlig forespørgsel fra Frederikshøj Vandværk om optagelse under Frejlev Vandværk.

JM og JMN arbejder videre med nævnte med hjælp fra FG.

 

6)

JM oplyste at vandværket har en god økonomi.

 

7)

Næste møde afholdes den24. juni 2015 kl. 19.00, hos JM, Leharparken 51.

 

8)

Ud over hele bestyrelsen har A. control og Bent Klitgård vandværksnøgler.  

JMN og MJM reviderer hjemmesiden snarest.

MJM undersøger nærmere nuværende El aftale.

JMN udarbejder skema/oversigt for indgåede aftaler med samarbejdspartnere.

JMN sørger for ny udsendelsesliste for modtagere af FDV medlemsblad.

JMN søger at få opstillet en forretningsgang for håndtering af bl. a. regninger, nye tiltag m.m.

                     

30.04.2015/COM