Bestyrelsesmøde 27/2 2014

Frejlev Vandværk

 

Referat:                            af bestyrelsesmøde

Dato:                                 torsdag d. 27. februar 2014

Deltagere:                         Flemming Gravesen                                  FG

                                        Jørn Lyngholm                                         JL

                                        Karner Nøhr                                             KN

                                        Carl Otto Madsen (Ref.)                            COM

 

Afbud:                              Finn Henriksen                                         FH

 

 

 

Dagsorden:

                               

  1. Referat fra sidste møde.
  2. Tekniske punkter
  3. Økonomiske punkter
  4. Gensidig orientering
  5. Eventuelt
  6. Næste møde

 

 1.Referat godkendt.

 2.KN har iværksat som aftalt projektering ved NIRAS af Straussvejkvarteret.

KN fremviste rapport udarbejdet af studerende på Aalborg Universitet pågrundlag af tidligere rapport udarbejdet af NIRAS. KN vil med hjælp fra FHudsende rapporten elektronisk til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ledningsbrud på Nibevej er afsluttet, dog er skyldsspørgsmålet ikke endeligtafklaret.

FG orienterede kort om "småprojekter" på Webersvej og Kalmanparken.

Adgang til ledningsplaner er på nyt link http://gis.nb.dk:83/frejlevvand/

Frejlev Vandværk har rettighederne (ejerskab) til ledningsplanerne.

 3.KN har afholdt møde med Frederikshøj Vandværk og aftalt en købspris på kr.4,50 pr. m3. gældende fra 2014. Frederikshøj Vandværk afklarer afgifter medAalborg kommune.

KN fremsender referat af mødet til Frederikshøj Vandværk, som bekræftelsepå ovennævnte.

FH har tidligere meddelt, at det er aftalt med AHK nr.203 aps, MogensMathiasen at tilslutningsbidrag for etape 2 på Griegsvej er til "gammel" pris.

Økonomien er god og uændret.

4.Under nævnte punkt blev den kommende Generalforsamling den 27. marts 2014, kl 19.00 drøftet og følgende blev aftalt:

KN aftaler med Lasse Jensen som dirigent.                           

KN sender annonce til Nibe Avis.

FG og COM er på valg til bestyrelsen og villige til genvalg

Suppl. er Lasse Jensen og Jan Rasmussen

Revisor er Lasse Jensen og Kirsten Van Leuwen

Suppl. er Hans J. Christensen.

KN sørger for gaver til revisorer og dirigent

FG og COM sørger for smørrebrød, øl og vand fra Superbedst (2 x 30 stk.)

 

Bestyrelsen, Kirsten og Lasse mødes kl. 18.00

KN lukker fordøren op

KN medbringer vedtægter og regulativer

FH medbringer regnskab og takstblade.

 

Budget fremgår ikke af regnskab, men nævnes under formandens beretning.

KN efterlyser stikord til formandens beretning, som snarest fremsendes.

Taksblade, beredskabsplan, regulativ og regnskab fremlægges pågeneralforsamlingen.

 

5.FG har deltaget og bestået med udmærkelse Driftskurset.

Ved arbejder på ledningsnettet skal bruges varslingssystemet.

KN modtager tilbud på solcelleanlæg på vandværket for evt. besparelse påelforbrug. Ekst. elaftale kører videre.

Seneste vandanalyser er OK.

Der er vandudstilling i Års 21. marts 2014.

Opsætning af vandmålere blev kort drøftet uden nogen endelig afklaring,idet kravet herfor er en autoriseret Vvs-installatør eller en ansat person i Vandværket.

Når aflæsningerne af vandure foretages skal tidspunktet herfor oplyses tilforbrugeren, gerne på Vandværkets hjemmeside.

 6.    Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. april 2014.

 

 

                      05.03.2014/com