Bestyrelsesmøde 26/6 2014

 

 

Frejlev Vandværk

 

Referat:af bestyrelsesmøde

Dato: torsdag d. 26. juni 2014

 

Deltagere:Karner Nøhr KN

Flemming Gravesen FG

Jørn Lyngholm JL

Finn Henriksen FH

Carl Otto Madsen (ref.) COM

 

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.

2. Griegsvej-udstykningen.

3. Nibevej 347 udstykningen.

4. Renovering af ledningsnettet-i "komponistkvarteret".

5. Nyt fra kassereren.

6. Eventuelt.

7. Næste møde.

 

 

1. Referat godkendt.

2. Tilslutningsbidrag for etape I er betalt, ligesom 50% af bidraget for etape II.

Der afholdes ledningsejermøde den 30. juni 2014.

3. Nibevej udstykningen udgør 4 grunde, hvor det blev besluttet, efter afstemning i bestyrelsen, hvor kun FG stemte imod, at der etableres målebrønde indenfor skel.

4. Udbudsmateriale er udsendt til de 3 indbudte entreprenører. Tilbud skal være fremsendt senest den 4. juli 2014, kl. 11.00 til NIRAS.

Herefter vurderes tilbudene og der afholdes kontraktmøde i uge 28,2014 med efterfølgende opstart af arbejdet senest den 4. august 2014 og færdiggørelse senest den 31. oktober 2014.

COM udarbejder udkast til en skrivelse som forventes omdelt i uge 30,2014.

FH sørger for mangfoldiggørelse af denne.

KN finder lokale for afholdelse, at et orienteringsmøde den 4. august 2014, kl. 19.00 for de berørte forbrugere.

Blue Idea bruges som varsling.

 

5. FH oplyste at vandværket har en god økonomi.

 

6. Referat for aftale med Frederikshøj Vandværk er fremsendt.

Ansøgning om "gratis" vand i Hundeskoven blev afvist. KN meddeler Skov- og Naturstyrelsen dette.

KN orienterede om årsmødet i FVD. bl. a. om en specialist i vand, der henstillede til de enkelte Vandværker, at få udarbejdet Arbejdsbeskrivelser p. g. af hyppige udskiftninger i Vandværksbestyrelserne.

Frejlev Vandværk menes dog, at være godt dækket ind i form af beredskabsplan og tegninger med mere.

Vedligeholdelse af vandtanke blev kort drøftet.

COM undersøger på baggrund af artikel i seneste Vandposten, hvorledes lækagesøgning udført ved Granly Vandværk forløb.

7. En del af bestyrelsen forventes at mødes i f. m. tilbudet på renoveringen.

Den 4. august 2014 er der møde om renoveringsarbejdet med forbrugerne, hvorefter næste bestyrelsesmøde aftales.

                                                                

                                                                                      28.06.2014/COM