Bestyrelsesmøde 24/4 2014

Referat af best.møde 24.4.2014.
Deltagere - Flemming Gravesen. Finn Henriksen. Jørn Lyngholm. Carl Otto Madsen og Karner Nøhr.
 
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde GF.
3. Konstituering.
4.Tilslutning Nibevej 347.
5. Renovering Straussvej-kvarteret.
6. Griegsvej-udstykningen.
7. Kalmenparken-reparation.
8. Eventuelt.
 
1. Dagsorden blev godkendt.
 
2. Referat fra GF/Nibe Avis - artiklen blev drøftet - med enkelte kommentarer - vedr. evt. skader på ledningsnettet.
 
3. Bestyrelsen foretog genvalg til posterne - dog med den tilføjelse at fordele arbejdsopgaverne - p.g.a.de store renoveringsprojekter. 
 
4. JBL/KN undersøger lovgivningen vedr. placering af målerbrønde på de 4 byggegrunde - på Nibevej 347. I fortov eller på de private grunde.
 
5. Bestyrelsen vedtog efter indgående drøftelse at Niras sætter gang i "ny"-renovering af ledningsnettet - hvilket medfører omlægning af enkelte gamle ledninger - der ligger på privat grund.
 
6. Griegsvej udstykningen kører planmæssigt - m.h.t. betaling af tilslutningsafgift.
 
7. De 2 uheld i Kalmanparken undertøtter behovet for tæt dialog i så tilfælde.
 
8. Eventuelt - FG/COM følger op på de evt. skader vandværket er blevet påført af bredbånd nord - i henhold til forslag på GF.
    KN/FHE - rund sender kopi af CD - vedr. F rejlev Vandværk.
    KN rundsender kopi af aftale med Frederikshøj.
 
9. Næste møde blev aftalt - Torsdag 26.6.2014. kl.19.00 på Straussvej 59. kl.19.00