Bestyrelsesmøde 14/10 2014

Frejlev Vandværk
Referat: af bestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag d. 14. oktober 2014

 
Deltagere:
Karner Nøhr KN
Flemming Gravesen FG
Jørn Lyngholm JL
Finn Henriksen FH
Carl Otte Madsen(ref.) COM


 
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde.
2. Griegsvej og Nibevej 347 - udstykningerne.
3. Nyt vedr. Vandværkets økonomi.
4. Nyt vedr. Vandværket.
5. Renovering af det gamle ledningsnet.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.
 
 1. Referat godkendt, ligesom dagsorden.
   
 2. Etape 2. på Griegsvej udstykningen er afsluttet, hvorfor FH snarest kan fremsende regning for det resterende tilslutningsbidrag. 
  For Nibevej kan ligeledes fremsendes regning for tilslutningsbidraget til Plus Arkitekterne.
  På Nibevej udstykningen er for første gang i Frejlev Vandværks historie etableret vandmålere uden for selve bygningen, nærmere betegnet i en målebrønd lige indenfor skel.
  Vandværket han anskaffet en ny model vandmåler, som er en ultralydsvandmåler, som skulle være mere driftsikker end de hidtil brugte målere og endvidere er de ca. kr. 50,- billigere.
    
 3. Under nævnte punkt oplyste FH, at økonomien så sund ud..
  Takster forbliver uændret.
 4. FG orienterede kort om diverse reparationer og udskiftninger på det eksisterende ledningsnet i Lehar- Lanner- og Kolloparken, samt på Nibevej og Webersvej.
  FG oplyste endvidere, at Vandværket havde fået udbetalt ca. kr. 18.000,- i en forsikringsskade.
  Endelig oplyste FG, at han havde deltaget i kursus om bestyrelsesarbejde i Vandværk.
  KN undersøger hvilke kursuskrav der måtte være for bestyrelsesmedlemmer i et Vandværk
  COM oplyste at vandaflæsningerne foretages primo november 2014.
  Af hensyn til forbrugerne oplyser FH på Vandværkets hjemmeside, at disse målinger udføres i perioden 2. november til 12. november 2014.
  Industrivarme har regnskab for seneste år klar til afhentning - dette leveres til KN, som gerne pr. 01.01.2015 må borteliminere regnskab til og med 2010.
   
 5. Som tidligere omtalt blev licititationen annulleret på grund af for høje tilbud.
  KN og COM har efterfølgende hver for sig undersøgt nærmere, hvorfor priserne var så høje i forhold til det af NIRAS udarbejdede overslag.
  I tilbudslisterne var en del mængder med 2 gange dels i form af opgravning, dels i form af underboring m.m. , hvilket gav en merpris på totalt ca. kr. 1.000.000,-
  Endvidere var der fejl i det udbudte, hvilket de bydende måtte gøre NIRAS opmærksomme på.
  En realistisk pris for renovering i "komponiskkvarteret" ville have været ca. kr. 2,6 mill. Og ikke som tilbudt ca. kr. 3,6 mill.
  Det blev aftalt, at KN kontakter NIRAS og oplyser om Vandværkets utilfredshed og venligst anmoder om en dekort på rådgiverhonnoraret.
  I 2015 vil en renovering blive påbegyndt indenfor en aftalt økonomisk ramme og det blev aftalt, at FG udarbejder en renoveringsplan for dette, som forventes udført som regningsarbejde.
   
 6. KN præciserede overfor bestyrelsen, at det var Vandværkets opgave, at opretholde en god service på anlægget omfattende boringer, ledningsnet og selve Vandværket.
  COM oplyste kort om en lækagesøgning som Granly Vandværk havde fået foretaget med stor succes og det blev aftalt, at FG og COM kontakter firmaet Leif Koch for at høre om en tilsvarende undersøgelse af Frejlev Vandværks ledninger.
   
 7. Næste bestyrelsesmøde afholdes 10. December 2014 kl. 19.00.
  15.10.2014/COM