Bestyrelsenmøde 12/1 2015

Referat fra best.møde her på adr.

 

Mandag 12. jan.2015 kl.19.00.

 

Deltagere:

Flemming Gravesen.     FG

Jørn Lyngholm             JL.

Carl Otto Madsen.   COM.

 

Fraværende :

Finn Henriksen.    FHE.

 

 

1. Referat og dagsorden blev godkendt.

 

2. Nibevej 347 - udstykningen forløber planmæssigt.

Griegsvej udstykningen - her har Orbicon fremrykket projektet Etappe 3 A (2 veje - 4 og 6 ) -  med 1 måned - FG følger op på - om Peter Wulff/Svenstrup Rør - kan være klar.

Et mindre uheld - medførte beskadigelse af vandværkets materiel - FG sørger for at skadevolderen/bygherren betaler for beskadigelsen.

FHE følger op m.h.t. evt. fremsendelse af faktura på tilslutningsafgift - til bygherren.

 

3. Vandværkets økonomi - Helt uforandret - god.

 

4. Nyt fra Vandværket -

FG bestiller Thermografi - med henblik på vedligehold af vandværkets udstyr - hos tidligere leverandør.

FG orienterede om vandværkets forbrug af EL - op-udpumpede-solgte  mængder af vand - stort se uforandret i.f.t. sidste år.Forbedret svind , ca. 5 %.

FG/COM orienterede om den veloverståede måleraflæsning i november - enkelte extra-tjek blev foretaget.

FG orienterede om evt. etabl. af vandforsyning til "Hundeskoven" og Allan Kristensen (Tinggaards ejendom) - Bestyrelsen vil afvente AAK's svar på en evt. udvidelse af Vandværkets forsyningsområde - inden vi foretager os yderligere.

 

5. Renovering af ledningsnet.

Fremsendte overslag fra Peter Wulff/Svenstrup Rør - blev godkendt -

Renoveringen omfatter ledning fra Svenstrupvej - til krydset Rossinsvej/Straussvej - og til de sidste forbrugere på Straussvej - 77.

Forudsat god orientering og evt. aftaler med alle forbrugere (jordledninger)  - forventes opstart ca. 1 april 2015.

 

6. KN orienterede om møde med SKAT hos Industrivarme forleden - mødet var indkaldt af Skat - til en stikprøvekontrol af Frejlev Vandværks op/ud/solgte mængder.

Skat fremsender referat snarest.

På mødet fandt Skat en meget lille afvigelse - på ca. 100 m3 "byggevand" i 2013. !

KN arbejder på en prisaftale med Eurofins - på prøveudtagninger.

Bestyrelsen var enige om udsættelse af evt. etabl. af solceller ved vandværket.

 

7. Næste best.møde blev aftalt - TORSDAG 5.3.2015. KL.19.00.

 

8. Vandværkets generalforsamling blev aftalt - TORSDAG 26.3.2015. KL.19.00.

på Frejlev Skole. KN Bestiller lokale.